ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
Με την υπ. Αριθμό 31284/22.4.2003 Συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Χεκιμιάν – Παντελεημονίτου, συστάθηκε η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία Δ. ΣΙΟΥΤΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. και με διακριτικό τίτλο IL MONDO Ε.Π.Ε.,

με έδρα το Δήμο Πρεβέζης και διάρκεια 20 ετών.
Σκοπός σύστασης της εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών διακίνησης ιχθύων και λοιπών προϊόντων θαλάσσης και υδατοκαλλιεργειών καθώς και η εμπορία των ανωτέρω προϊόντων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μέλη της εταιρίας είναι ο Δημήτριος Σιούτας του Νικολάου και ο Raimondo Scauzillio, διαχειριστής της εταιρίας για καθ’ όλη τη διάρκεια της είναι ο Δημήτριος Σιούτας. Το έτος 2010, πραγματοποιήθηκε τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας ως προς το σκοπό ίδρυσης αυτής.
Συγκεκριμένα, ο σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών διακίνησης ιχθύων και λοιπών προϊόντων θαλάσσης και υδατοκαλλιεργειών, η εμπορία των ανωτέρω προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η παραγωγή και εμπορία πάγου, η εμπορία συσκευασμένων και μη τροφίμων, ποτών, χυμών, αναψυκτικών, νερών, της αποθήκευσης και διακίνησης αγαθών και εκμίσθωσης ψυκτικών εγκαταστάσεων σε τρίτους ώστε να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της εταιρίας που προέκυψαν από την αγορά των εγκαταστάσεων στη ΒΙΠΕ Πρέβεζας.

 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ήταν 18.000 ευρώ διαιρούμενο σε 600 εταιρικά μερίδια των 30 ευρώ έκαστο. Από τα συνολικά 600 εταιρικά μερίδια, τα 360 κατείχε ο Δημήτριος Σιούτας και τα 240 ο Raimondo Scauzillio.
Τον Μάιο του 2009 πραγματοποιήθηκε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά ποσό 315.000 ευρώ, προκειμένου να καλυφτούν πρόσφατα έξοδα της εταιρίας που αφορούν την κατακύρωση ακινήτου στην ΒΙΠΕ Πρέβεζας. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με εισφορά των εταίρων σε μετρητά και έτσι το κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώθηκε σε 333.000 ευρώ διαιρούμενο σε 11.100 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30 ευρώ έκαστο. Ο Δημήτριος Σιούτας κατέχει το 60% των εταιρικών μεριδίων και ο Raimondo Scauzillio το 40% των εταιρικών μεριδίων. Σήμερα το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στα 330.000 ευρώ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
Η σύσταση της εταιρίας έγινε από τους Δημήτριο Σιούτα του Νικολάου ο οποίος είναι ιχθυολόγος με μεγάλη εμπειρία στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα και κυρίως στην παραγωγή, εκτροφή, συσκευασία και διακίνηση εγχώριων αλιευτικών προϊόντων που προέρχονται κύρια από τη δραστηριότητα της υδατοκαλλιέργειας. Ο Raimondo Scauzillio, ιταλικής ιθαγένειας, ζει και εργάζεται στην Ιταλία και έχει εμπειρία στην διακίνηση και εμπορία αλιευτικών προϊόντων. Έχει ενασχοληθεί με τη διακίνηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας της Ελληνικής παραγωγής που μέσω της Ιταλικής αγοράς η οποία είναι η κύρια χώρα απορρόφησης των ελληνικών εξαγωγών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, διακινούνται σε όλες τις αγορές της Ευρώπης αλλά και άλλων χωρών. Η εταιρία απασχολεί συνολικά 13 υπαλλήλους (εργατικό, διοικητικό, προσωπικό διάθεσης – πωλητές και οδηγούς). Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης για το έτος 2011 ανήλθε σε 1.290.447,39 ευρώ, σε 2.151.250,47 ευρώ για το 2012 και σε 4.222.358,76 για το 2013.