Σκοπός σύστασης της εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών διακίνησης ιχθύων και λοιπών προϊόντων θαλάσσης και υδατοκαλλιεργειών καθώς και η εμπορία των ανωτέρω προϊόντων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μέλη της εταιρίας είναι ο Δημήτριος Σιούτας του Νικολάου και ο Raimondo Scauzillio, διαχειριστής της εταιρίας για καθ’ όλη τη διάρκεια της είναι ο Δημήτριος Σιούτας. Το έτος 2010, πραγματοποιήθηκε τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας ως προς το σκοπό ίδρυσης αυτής.

Συγκεκριμένα, ο σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών διακίνησης ιχθύων και λοιπών προϊόντων θαλάσσης και υδατοκαλλιεργειών, η εμπορία των ανωτέρω προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η παραγωγή και εμπορία πάγου, η εμπορία συσκευασμένων και μη τροφίμων, ποτών, χυμών, αναψυκτικών, νερών, της αποθήκευσης και διακίνησης αγαθών και εκμίσθωσης ψυκτικών εγκαταστάσεων σε τρίτους ώστε να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της εταιρίας που προέκυψαν από την αγορά των εγκαταστάσεων στη ΒΙΠΕ Πρέβεζας.

icon